Blog

19 czerwca 2021

Jak zgodnie z prawem wymienić dach na zabytkowym budynku?

Budynki wpisane do rejestru zabytków podlegają szczególnej ochronie prawnej, są one bowiem istotnym elementem materialnego dziedzictwa, o które należy dbać tak, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Oznacza to także kwestię dbałości o ich stan techniczny, między innymi w zakresie remontu, czy wymiany dachu. Należy mieć na względzie fakt, że wiele z nich zostało stworzonych z materiałów, które na skutek normalnego użytkowania, jak i wieloletniej ekspozycji na różnego rodzaju czynniki pogodowe, stały się znacznie osłabione. Ingerencja w połać dachu lub jego konstrukcję wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, co zostało wykazane między innymi w ustawie prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W przypadku budynków należy złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia takiego budynku. Musi on wskazywać dane osobowe i adresowe wnioskodawcy oraz osoby kierującej pracami, wskazanie zabytku wraz z jego położeniem, przewidywany termin prowadzenia prac, a także kluczowy element, jakim jest projekt budowlany, który poddawany jest ocenie budowlanej oraz konserwatorskiej. W ciągu 14 dni od otrzymania projektu, wojewódzki konserwator zabytków uzgadnia projekt lub wydaje decyzję odmowną. Bez uzyskania zgody niemożliwe jest prowadzenie jakichkolwiek prac, w przeciwnym razie może to zostać zakwalifikowane jako niszczenie lub uszkadzanie zabytku, co obarczone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat.

Przed remontem zabytkowego budynku konieczne jest uwzględnienie planów zagospodarowania przestrzennego

Remont lub wymiana dachu na zabytkowym budynku wymaga szczególnego podejścia z uwagi na charakter budynku oraz obwiązujące przepisy prawne w tym zakresie. Jednocześnie niezbędne jest uwzględnienie planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie znajdują się wytyczne dotyczące aspektów estetycznych budynków, zwłaszcza w kwestii kształtu konstrukcji całego dachu, jak i koloru pokrycia. Jak widać, istnieje szereg przepisów prawnych ciążących na inwestorze oraz wykonawcach, które mają na celu przywrócić możliwie jak najlepszy stan zabytkowych budynków.

Jakie materiały stosowane są do prac związanych z wymianą dachu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków?

Jakiekolwiek prace związane z wymianą dachu zgodnie z przepisami prawa muszą zmierzać do odtworzenia pierwotnego stanu lub w stopniu zbliżonym do tego stanu. Oznacza to zastosowanie zarówno materiałów, jak i rodzajów konstrukcji identycznie z tymi, które były zastosowane wcześniej. Przepisy i zalecenia konserwatorów zabytków wskazują, że niezbędne jest zadbanie także o kwestie estetyki. Przykładowo, jeżeli na dachu zastosowano dachówkę w kolorze czerwonym, niezbędne jest zastosowanie surowca w kolorze takim samym lub zbliżonym. Z kolei elementy więźby dachowej, które zostały uszkodzone, podlegają wymianie wyłącznie w stopniu ograniczającym się do uszkodzonych części tak, aby zastosować możliwie jak najbardziej oryginalny wygląd budynku z danej epoki.

Przeczytaj również inne wpisy blogowe:

Poradnik