Blog

29 maja 2021

Odporność ogniowa przekryć dachowych

Odporność ogniowa przykryć dachowych – ważny aspekt normowany przepisami o bezpieczeństwie

Dachy to najogólniej ujmując konstrukcja nośna oraz warstwy odsłaniające budynek przed działaniem czynników atmosferyczny. Sama konstrukcja nośna to zazwyczaj drewniane belki, elementy stalowe lub żelbetowe. Poszycie dachowe to nie tylko zewnętrzna widoczna warstwa, ale także odpowiednio następujące warstwy:

• izolację przeciwwodna (hydroizolacja), np. membranę PVC, papa dachowa, blachę kryjąca,

• izolacja cieplna (termoizolacja), np. płyty z wełny mineralnej, płyty styropianowe, płyty z pianki;

• izolację paroprzepuszczalna (paroizolacja), np. folia wykonana z polietylenu (PE),

• poszycie zewnętrzne np.: blacha trapezowa ze stali

Bezwzględnie poszycie dachowe musi spełniać wymagania określone przez przepisy bezpieczeństwa pożarowego budynku. Wymagania te wynikają z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w rozporządzeniu określono klasy odporności pożarowej budynków.

Klasy odporności ogniowej przekryć dachowych – jakie wyróżniamy?

Klasy odporności pożarowej to odpowiednio klasy od A do E, którym odpowiadają odpowiednio:

– nośność ogniowa;

– szczelność ogniowa

na określonych poziomach, ustalonych odrębnie dla każdej z klas i w ramach nich dla konstrukcji dachu i przekrycia dachowego odrębnie.

Wszystkie elementy budynku, w tym konstrukcja nośna dachu i jego przekrycie powinny spełniać wymagania dla danej klasy odporności pożarowej budynku (przepisy prezentują w tym zakresie szczegółową tabelę klas odporności i wymagań w ich ramach). Jeżeli przewiduje się montaż elementów instalacji lub sufitu podwieszanego do przekrycia dachowego to powinno ono spełniać także kryterium nośności ogniowej.

Dla przykładu budynki posiadające klasę odporności pożarowej A lub B (najwyższe) powinny posiadać konstrukcję nośną dachu o przynajmniej 30-minutowej nośności ogniowej, a przekrycie dachu w tych budynkach powinno posiadać przynajmniej 30-minutową szczelność ogniową. Takich wymagań odnośnie nośności ogniowej konstrukcji dachowych i szczelności ogniowej przekryć dachowych nie stawia się w budynkach o klasie odporności pożarowej najniższej, czyli D lub E.

Jak definiujemy nośność, szczelność i izolacyjność ogniową?

Definicje są następujące:

R – nośność ogniowa – czas, przez który element próbny utrzymuje swoją zdolność do przenoszenia obciążenia w trakcie badania. Wynik badania podaje się w pełnych minutach,

E – szczelność ogniowa: czas, w trakcie którego element próbny podczas badania utrzymuje swoją funkcję oddzielającą. Wynik badania podaje się w pełnych minutach,

I – izolacyjność ogniowa: czas, przez który element próbny utrzymuje swoją funkcję oddzielającą do momentu nie przekroczenia granicznej wartości temperatury po stronie nienagrzewanej badanego elementu. Wynik badania podaje się w pełnych minutach.

Na odporność ogniową mają wpływ:

1) system zabudowy/poszycie od strony spodniej;

a) wpływa bezpośrednio na kryteria szczelności E i izolacyjności ogniowej I,

b) wpływa pośrednio na kryterium nośności ogniowej R – opóźnia lub nie dopuszcza do zwęglania konstrukcji drewnianej,

2) konstrukcja nośna dachu: parametry przekroju, materiał, sposób łączenia i mocowania:

a) wpływa na nośność ogniową R,

b) możliwość weryfikacji nośności metodami obliczeniowymi (PN-EN 1995-1-2 [9]),

3) warstwy wykończeniowe: pokrycie, deskowanie – istotne w przypadku braku systemu zabudowy od dołu (poddasza).

Bezpieczeństwo pożarowe dachów w świetle przepisów – najważniejsze wytyczne

Do najistotniejszych wytycznych należą:

• elementy budynku związane z konstrukcją dachu lub jego przekryciem, odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z wyjątkami, co najmniej wymagania określone we wspomnianej tabeli;

• elementy dachu (konstrukcja i przekrycie) powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym w wybranych przypadkach dopuszcza się, żeby elementy dachu były słabo rozprzestrzeniające ogień, np. konstrukcja dachu i jego przekrycie w budynku niskim, PM, o maksymalnym obciążeniu ogniowym 1000 MJ/m2 (§ 216);

• przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, z wyjątkami, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym:

• konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30,

• przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE 30 (§ 218),

• przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15 (§ 219).

Zobacz także inne wpisy poradnikowe:

Poradnik