Blog

1 maja 2021

Czy jest dofinansowanie na wymianę dachu? Jakich prac dotyczy?

Działania związane ze środkami publicznymi i ich przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany dachu dotyczą usuwania z dachu eternitu, czyli szkodliwego i niebezpiecznego dla zdrowia azbestu. Cel ten został wpisany w Program pod nazwą: „ Oczyszczanie kraju z azbestu na lata 2009-2032. W ramach tego programu istnieją różne formy finansowego wsparcia w zakresie demontażu dachów z azbestu i jego odpowiedniej utylizacji.

Kto prowadzi program w zakresie dachów z eternitu?

To Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił wspomniany powyżej program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Jaki jest czas realizacji programu na wymianę dachu?

Program jest przewidziany do realizacji w latach 2019–2023, przy czym:

• podpisywanie umów do 31.03.2023 r.,

• wydatkowanie środków przez beneficjenta do 15.11.2023 r.

Szczegóły programu znajdziemy na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

Dla kogo przewidziany jest program dofinansowania wymiany dachu z azbestu?

Beneficjentem programu są gminy, które nastawione są na realizacje celu demontażu, zbierania i ostatecznie unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest. Skorzystać mogą mieszkańcy gminy w ramach lokalnych programów wsparcia. Pamiętajmy bowiem, że samo gromadzenie i późniejsza utylizacja azbestu jest kosztownym procesem. Warto więc pomyśleć o wsparciu w zakresie omawianego programu i udać się do terytorialnego Urzędu Gminy.

Jakie kwoty dofinansowania na usuniecie azbestu z dachu są przewidziane?

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia dla GMIN:

• do 100% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;

• do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;

• do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Wskaźnik G jest to średni dochód gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

Kto jeszcze skorzysta z dofinansowania na wymianę dachu z eternitu?

Z pomocy w zakresie usuwania azbestu znaczące wsparcie mogą uzyskać rolnicy. Dotyczy to następujących budynków:

– obory

– chlewy

– stodoły

– obiekty do przechowywania maszyn rolniczych.

Nie mogą z kolei skorzystać z dopłat na usunięcie eternitu z dachów domów mieszkalnych.

Przeczytaj również inne wpisy:

Poradnik