Blog

9 kwietnia 2021

Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 – wymagania

Przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzują, że dach o powierzchni większej niż 1000 m2 musi być pokryty materiałami nierozprzestrzeniającymi ognia. Dodatkowo elementy nośne muszą być stworzone z surowców niepalnych. Ponadto w rozporządzeniu znajdziemy również informację, że jeżeli do ocieplenia dachu zastosowano materiały palne, muszą być one sklasyfikowane do skali odporności ogniowej E15. Przepisy precyzują również, jakie przegrody muszą być zastosowane w budynkach sklasyfikowanych względem kategorii zagrożenia ludzi. Wymienia się tutaj obiekty: ZL III, ZL IV i ZL V oznaczające kolejno obiekty użyteczności publicznej, niesklasyfikowane w ZL I i ZL II, budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki niesklasyfikowane w żadnej z pięciu kategorii (są to obiekty hotelowe i pensjonaty). W wymienionych przypadkach, jeśli użytkowe poddasze zostało przeznaczone do celów mieszkalnych lub biurowych, konieczne jest zastosowanie następujących przegród:

– budynki niskie – przegrody o odporności ogniowej E I 30

– budynki średniowysokie i wysokie – przegrody o odporności ogniowej E I 60.

Co oznaczają symbole zawarte w przepisach rozporządzania dotyczące dachów o powierzchni większej niż 1000 m2?

Cytowane przepisy generalnie odnoszą się do zewnętrznej warstwy dachu, które odgranicza budynek od działania czynników zewnętrznych, w tym opadów. Stosowane przegrody muszą spełniać wymogi odporności ogniowej klasy E. Oznacza to, że zastosowane bariery wytrzymują działanie ognia tylko z jednej strony, a przy tym nie przenoszą go na drugą stronę. Ponadto w przypadku oznaczeń przegród o odporności E I 30 i E I 60 wskazuje się, że zastosowane przegrody muszą zapewniać blokadę dla ognia przez czas kolejno 30 i 60 minut. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia zaadaptowanych pomieszczeń poddaszy budynków, kiedy konieczne jest bezpieczne i szybie wydostanie się z tego miejsca w razie wystąpienia pożaru.

Czym przykryć dach o powierzchni przekraczającej 1000 metrów kwadratowych?

W przypadku budynków o dachach dużej powierzchni, na przykład hal produkcyjnych i magazynowych stosuje się warstwowe ułożenie poszczególnych elementów. Najczęściej jako warstwę wstępnego krycia stosuje się folie paroprzepuszczalne lub papę podkładową, a na górze montuje się blachę trapezową lub papę wierzchniego krycia. Oczywiście każdy z wymienionych materiałów musi się charakteryzować parametrami zawartymi we wspomnianym rozporządzeniu. Równie istotne jest zastosowanie właściwego ocieplenia, najlepiej z wełny mineralnej, która skutecznie będzie izolować budynek i jednocześnie ograniczy rozprzestrzenianie się ognia w razie wystąpienia pożaru. Alternatywą dla wspomnianych surowców są płynne membrany żywiczne, które mają w swoim składzie żywicę poliuretanową. Sprawdzają się one do tworzenia długowiecznych powłok, które blokują dostęp wody opadowej. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku obiektów produkcyjnych, gdzie konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków do pracy urządzeń. Dach musi być wtedy szczelny, co wspomniany surowiec zapewnia. Nasza firma oferuje szereg produktów dostosowanych do każdego typu pokrycia, które cechują się łatwą aplikacją – od podkładów gruntujących po właściwe membrany i powłoki ochronne.  Świetnie sprawdzą się także do pokrywania dachów hal magazynowych, czy sportowych.

Przeczytaj także inne artykuły:

Poradnik